แพทย์ (Doctors)

1.นพ. ประดิษฐ์ เมฆมังกรทอง

(เจ้าของ, ผู้ก่อตั้งคลีนิก)

  • พบ.(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จบปี พศ.2536)  อว.เวชศาสตร์ครอบครัว

2.พญ.พัทธนันท์ เกษมจริยานันท์

(สูตินรีแพทย์)

พบ.,ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

3.พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ

(สูตินรีแพทย์)

พบ.,ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล