เลขที่หนังสืออนุมัติโฆษณาสถานพยาบาล ฆสพ.นบ.97/2561